Praktické

Mapa areálu

Bankomaty

V těsné blízkosti festivalu se nachází několik bankomatů od různých bank. Viz. mapka:

 

 

Bezbariérový přístup

Areál festivalu Zámostí 2018 je bezbariérový.

Bezpečnost

Abychom návštěvníkům zajistili co nejkvalitnější a nejpříjemnější kulturní zážitky, je důležité, aby každý dodržoval jednoduchá bezpečnostní pravidla v zájmu svém i v zájmu ostatních návštěvníků festivalu.

 • Areál bude hlídán profesionální bezpečnostní službou.
 • Bezpečnostní služba má právo při každém vstupu kontrolovat platnost a neporušenost identifikačních náramků a také to, zda do areálu nevnášíte nebezpečné nebo nepovolené předměty.
 • Bez platné identifikace a při narušování poklidného průběhu festivalu má bezpečností služba právo Vás vykázat z areálu a zamezit Vám další vstup odejmutím identifikačního náramku.
 • Pokud by se vyskytl jakýkoli problém s bezpečnostní službou, obraťte se přímo na hlavní pořadatele.

Co si vzít s sebou

Identifikační pásku, případně vstupenku, kterou před bránou za indentifikační pásku vyměníte. Určitě se hodí finanční hotovost na nákup občerstvení či drobných předmětů v areálu festivalu. Dle počasí vhodné oblečení (doporučujeme pláštěnku), vstup s deštníkem vám nebude do areálu konání festivalu umožněn.

Děti

Děti do 12 let v doprovodu rodičů nebo zákonného zástupce mají vstup na festival Zámostí zdarma. Věk dítěte je nejlepší u vstupu prokázat kartičkou zdravotní pojišťovny, kterou by měl mít každý u sebe. Děti neobdrží při vstupu identifikační pás­ku.

Domácí mazlíčci

S pejsky ani jinými domácími mazlíčky nebude vstup do areálu povolen.

Doprava a parkování

Doprava vlakem

Třebíč má velmi dobré vlakové spojení, nachází se na železniční trati Brno-Jihlava. Areál festivalu je od vlakového nádraží vzdálen asi 1km. Vlaková spojení lze vyhledat na www.jizdnirady.cz

Doprava autobusem

Autobusové nádraží je vzdáleno od areálu festivalu pouhých 300 metrů. Autobusová spojení opět naleznete na www.jizdnirady.cz

Doprava autem – parkování

Zaparkovat v areálu festivalu není možné. V případě, že se rozhodnete přijet na festival autem, je vám k dispozici několik parkovišť v blízkosti místa konání.

 • parkoviště u Komenského náměstí
 • parkoviště nad Bazilikou
 • parkoviště na Polance

Drogy

Distribuce a konzumace drog, mimo těch legálně povolených v ČR, je na festivalu zakázána.

Občerstvení

Návštěvníci festivalu mají možnost zakoupit si občerstvení přímo v areálu, povolen je i vstup s přiměřeným množstvím potravin a nealkoholických nápojů (max. 1× PET lahev s objemem do 1 litru na jednoho účastníka) viz. Podmínky účasti na festivalu.

Otevírací doba areálu

pátek 1.6.2018
otevření areálu 15:45,
zahájení produkce na hlavní stage v 16:00,
zahájení programu na ostatních scénách (bude upřesněno)

sobota 2.6.2018
otevření areálu v 9:00,
ukončení produkce na venkovních podiích v neděli ve 2:00,
uzavření areálu v neděli 3.6.2018 v 7:00

Podmínky účasti na festivalu

Každý návštěvník u vstupu obdrží výměnou za vstupenku identifikační náramek na zápěstí, který jej opravňuje ke vstupu do areálu festivalu a na místa, kde se koná doprovodný program. Je možné, že někteří návštěvníci budou mít místo vstupenky již samotný identifikační náramek, který si mohou doma sami nasadit. Nasazením tohoto náramku se mezi účastníkem a pořadatelem festivalu Zámostí, s.r.o. se sídlem Máchalova 417/6, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČ: 25586572, uzavírá smlouva o účasti na festivalu ZÁMOSTÍ 2018. Správné nasazení náramku bude u vstupu kontrolováno bezpečnostní službou. Identifikační náramek umožňuje opakovaný vstup do areálu a na jiná místa konání festivalu a je nepřenosný. Správným nasazením tohoto náramku na zápěstí a jeho zajištěním se návštěvník festivalu ZÁMOSTÍ 2016 zavazuje k tomu, že bude dodržovat následující pravidla:

 • zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty
 • zákaz rozdávat či umisťovat v areálu festivalu jakékoli propagační materiály bez souhlasu pořadatele
 • zákaz rozdělávání otevřeného ohně
 • zákaz vnášení vlastního alkoholu
 • zákaz vnášení skleněných lahví a jiných skleněných nádob, plechovek, všech druhů zbraní, drog, PET lahví nad 1 l, pyrotechniky a předmětů ohrožujících bezpečnost

Při porušení výše uvedených podmínek si pořadatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy o účasti na festivalu ZÁMOSTÍ 2018 a vyvést účastníka festivalu pomocí bezpečnostní služby z areálu či místa konání doprovodného programu souvisejícího s festivalem. Identifikační náramek bude znehodnocen. Tímto zaniká vyvedenému účastníkovi právo se nadále pohybovat v místech konání festivalu. Pořadatel festivalu je oprávněn dávat účastníkům nezbytné pokyny za účelem zachování bezpečnosti a ochrany majetku. Pořadatel si také vyhrazuje právo na změnu v line-up, vč. změny účinkujích v případě neočekávaných událostí (např. povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících,…) Pořadatel festivalu může měnit tyto podmínky v případě nutnosti s okamžitou platností. Účastník festivalu se zavazuje:

 • udržovat pořádek a čistotu, vyhazovat odpadky na místa k tomu určená
 • chovat se slušně k pořadatelům, bezpečnostní službě a ostatním účastníkům festivalu a ani jiným způsobem nenarušovat hladký průběh festivalového dění
 • dodržovat podmínky účasti na festivalu, dbát pokynů pořadatelů a dodržovat právní předpisy platné v ČR
 • prokázat se při každém vstupu na místa konání festivalu neporušeným identifikačním náramkem

Účast na festivalu je výlučně na vlastní odpovědnost. Účastník festivalu odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí svým neuváženým jednáním či úmyslem. Účastník bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se stává smlouva neplatnou a účastník tak není oprávněn se domáhat vstupu na festival. Pořadatel festivalu neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud tato škoda není zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením. Návštěvní řád Zámostí 2018

První pomoc

Na festivalu je k dispozici zdravotní služba první pomoci. V případě potřeby kontaktujte tuto službu u vstupu. Její umístění je vyznačeno na mapce areálu, která bude k dispozici na www.zamosti.cz nejpozději týden před konáním akce. Jestliže k úrazu dojde mimo dosah této služby (mimo areál festivalu) volejte čísla 155 nebo 112.

Ubytování

V blízkém okolí festivalu bude k dispozici stanové městečko, kde je možné si postavit vlastní stan (Viz. mapa výše). Táboření v tomto stanovém městečku je pro návštěvníky festivalu zdarma. U tábořiště budou přistaveny kontejnery na odpad a mobilní toalety. Udržujte tábořiště a jeho okolí v čistotě. Doporučujeme cenné věci si při odchodu z tábořiště brát s sebou, za jejich případou ztrátu či odcizení pořadatelé festivalu neodpovídají. Je možné také využít některé z hotelů, penzionů či ubytoven ve městě Třebíči.

Stánkový prodej v době konání festivalu

Pokud budete mít zájem v areálu festivalu mít vlastní stánkový prodej, pak nás prosím kontaktujte na e-mail: info@ zamosti.cz. Pár míst pro letošní ročník je stále volných!


Návštěvní řád Zámostí 2018 zde