Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1.CO JE TOTO ZA DOKUMENT?

1.1.Tento dokument slouží jako obchodní podmínky které upravují podmínky nákupu Vstupenek na náš festival Zámostí. V tomto dokumentu tak naleznete veškeré podmínky které se týkají nákupu a prodeje Vstupenek jakož i další informace které Vám jako Kupujícímu musíme ze zákona sdělit.

2.PROČ NĚKTERÉ POJMY ZAČÍNAJÍ NA VELKÉ PÍSMENO?

2.1.Aby se Vám tento dokument lépe četl a zároveň abychom Vás lépe informovali o některých skutečnostech zavedli jsme pro účely tohoto dokumentu definice které začínají na velké písmeno. Veškeré definice naleznete zde:

3.JAKÉ INFORMACE MĚ SDĚLUJETE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY?

3.1.Protože jste v pozici Spotřebitele máme zákonnou povinnost Vás informovat o některých skutečnostech které mohou být pro uzavření Smlouvy důležité:

4.JAK SE UZAVÍRÁ SMLOUVA?

4.1.Kupující může zakoupit vstupenky na Zámostí na základě Smlouvy uzavřené s Prodávajícím.

4.2.Smlouva může být uzavřena následujícím způsobem:

4.3.Ve vztahu k uzavírání Smlouvy platí že:

5.CO JE OBSAHEM SMLOUVY?

5.1.Pokud si zakoupíte Vstupenku na Zámostí znamená to že se můžete Zámostí zúčastnit a to za podmínek uvedených v těchto VOP.

5.2.Veškeré informace o Zámostí včetně informací o začátku a konci lokalitě interpretech a dalších věcech se dozvíte na Stránkách.

5.3.Pro vyloučení pochybností platí že Prodávající negarantuje program Zámostí který se může změnit. Prodávající si vyhrazuje upravit parametry Zámostí bez povinnosti informovat Kupujícího.

5.4.Vstupem na Zámostí také souhlasíte s dalšími pravidly se kterými budete seznámení před vstupem a které se týkají zejména bezpečnosti. Zavazujete se dodržovat pravidla a pokyny Prodávajícího.

6.JAK BUDOU VSTUPENKY DORUČENY?

6.1.Vstupenky na Zámostí budou doručeny prostřednictvím adresy pro elektronickou komunikaci uvedenou při sjednání Smlouvy a to po uhrazení příslušné ceny.

7.JAKÁ JE CENA VSTUPENEK A JAK SE ZA NĚ PLATÍ?

7.1.Cena vstupenek na Zámostí je uvedena na Stránkách. Veškeré ceny jsou s DPH.

7.2.Cena může být hrazena:

8.MOHU ODSTOUPIT OD SMLOUVY?

8.1.Kupující bere na vědomí že Zámostí se odehrává v určitém konkrétním a předem daném termínu jež je uveden na Stránkách přičemž v souladu s § 1837 písm. j) Občanského zákoníku Prodávající nemá právo na odstoupení od smlouvy.

9.JAK SE BUDE ŘEŠIT VADNÉ PLNĚNÍ?

9.1.Práva z vadného plnění se řídí Občanským zákoníkem.

9.2.Pro vyloučení pochybností platí že za vadu nelze považovat nespokojenost Kupujícího s programem či průběhem Zámostí.

10.JAKÁ JE ODPOVĚDNOST ZA NÁHRADU ÚJMY?

10.1.Prodávající v maximální možné míře povolené zákonem vylučuje svoji povinnost k náhradě újmy která může Kupujícímu v souvislosti se Smlouvou či účasti na Zámostí vzniknout.

11.JAKÝM ZÁKONEM SE SMLOUVA ŘÍDÍ?

11.1.Tyto VOP a Smlouva která podle VOP vznikne se řídí českým právem a to zejména Občanským zákoníkem a to v případě že by Smlouva obsahovala mezinárodní prvek. Touto volbou práva nejsou dotčena příslušná ustanovení zákona který chrání Spotřebitele.

12.JAK SE BUDOU ŘEŠIT SPORY?

12.1.Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory smírně. Pakliže se nepodaří případný spor řešit smírně sjednávají si smluvní strany příslušnost českých soudů které bude věc řešit podle českého práva.

12.2.Mimo postup uvedený v předchozích odstavcích máte jako Spotřebitelé samozřejmě právo využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů k jehož řešení je příslušná Česká obchodní inspekce sídlem Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČ: 000 20 869 internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

12.3.V případě že nejste z České republiky můžete se obrátit na Platformu pro řešení on-line sporů na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrpopřípadě se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czjež je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.CO KDYŽ BUDE NĚJAKÉ USTANOVENÍ VOP NEPLATNÉ?

13.1.V případě že vyjde najevo že některé ustanovení VOP či Smlouvy je nebo se stalo neplatným v rozporu s vůli Smluvních stran neúčinným nebo jakkoliv neaplikovatelným nebo že taková neplatnost neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (např. z důvodu změny příslušných právních předpisů) nemá to vliv na platnost účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení VOP či Smlouvy.

13.2.V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení jiným ustanovením tak aby byl zachován a naplněn účel VOP či Smlouvy.

14.JAK JSOU CHRÁNĚNY MOJE OSOBNÍ ÚDAJE?

14.1.Ochrana osobních údajů se řídí zásadami zpracování jež jsou umístěny zde https://www.zamosti.cz/…obnich-udaju.

15.JSOU NĚJAKÁ SDĚLENÍ NA ZÁVĚR?

15.1.Kupující na sebe přebírá nebezpeční změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

15.2.Prodávající je oprávněn postoupit práva založená Smlouvou na třetí osobu.

15.3.Tyto VOP jsou účinné od 1. 3. 2024.