Ochrana osobních údajů

Je to jednoduché, Vaše soukromí bereme smrtelně vážně a proto chceme, abyste věděli, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji v případě, že si od nás kupujete lístky.

V tomto dokumentu tak naleznete vše, co byste měli od nás vědět.

Údaje o nás

S ohledem na to, že nám svěřujete Vaše osobní údaje, je naše společnost ZÁMOSTÍ, s.r.o., se sídlem Kofránkova 564/8, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 255 86 572, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 36044 (dále jen „My“ nebo „Naše společnost“) správcem Vašich osobních údajů.

Tím, že si od nás chcete na našich stránkách koupit lístky, potřebujeme pro provedení objednávky, zaplacení a dodání Vaše osobní údaje, a proto se stáváte tzv. subjektem údajů, o kterém Naše společnost zpracovává osobní údaje (dále jen „Vy“).


Co zde naleznu?

V rámci tohoto dokumentu Vám chceme říct, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a zároveň jaká Vám z toho vyplývají práva.


Za jakými účely zpracováváte moje osobní údaje a kdo Vám to dovolil?

Na našich stránkách, konkrétně zde https://www.zamosti.cz/vstupenky, máte možnost zakoupit naše lístky a tím s Naší společností uzavřít smlouvu. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je takuzavření smlouvy, včetně placení, doručení a související komunikace.

S ohledem na to, že se jedná o zpracování, které je nezbytné k tomu, aby mezi námi byla smlouva vůbec uzavřena a mohla být jako taková splněna, nepotřebujeme k tomu Váš souhlas.

Chceme však, abyste věděli, že o Vás nezpracováváme žádné jiné údaje, než ty, které skutečně potřebujeme, konkrétně: počet vstupenek, jméno, příjmení, telefon, e-mail a platební informace.

To, že nám sdělujete Vaše osobní údaje, je z Vaší strany zcela dobrovolné. Pokud nám je však sdělit nechcete, nemůžeme s Vámi uzavřít smlouvu a nejsme schopni Vám prodat přes naše stránky lístky.


Komu moje osobní údaje předáváte?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze našim dodavatelům, kteří nám pomáhají s našim webem a souvisejícím obchodem, tzn. správci našeho webu a platební bráně.


Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

Odpověď je jednoduchá – jen tak dlouho, dokud je to skutečně potřeba.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu 3 let od nákupu na našich stránkách. Některé údaje však potřebujeme pro daňové a účetní důvody, tudíž tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let, tak, jak po nás požaduje zákon.


Jaké jsou moje práva?

Tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje, náleží Vám několik práv, které můžete kdykoliv uplatnit na e-mailu osobniudaje@zamosti.cz.

Právo na přístup k osobním údajům

Pro případ, kdybyste si nebyli jisti, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo na přístup k osobním údajům.

Toto právo spočívá v tom, že na základě Vaší žádosti Vám zašleme informace o tom, za jakými účely, po jakou dobu a jaké kategorie osobních údajů zpracováváme. Mimo to Vám sdělíme, komu všemu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme a další informace, na které máte právo.

Mimo to máte právo také zažádat o to, abychom Vám předali kopie osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu osobních údajů

Záleží nám na tom, abychom o Vás zpracovávali pouze přesné osobní údaje. Proto máte právo nás požádat, abychom opravili Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme a které jsou nepřesné.

Právo na výmaz osobních údajů

Už na tomto místě Vás chceme ujistit, že Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu stanovenou výše. Po této době Vaše osobní údaje mažeme.

Mimoto máte však právo na to nás požádat, abychom Vaše osobní údaje smazali, a to zejména v případě, že máte pocit, že osobní údaje již nepotřebujeme pro splnění výše uvedeného účelu, nebo že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně.

Někdy je však naší povinností Vaše osobní údaje uchovávat (zejména z důvodů účetních povinností), z toho důvodu nebude vždy možno Vaší žádosti vyhovět. Ovšem Vás však budeme poctivě informovat.

Právo na omezení zpracování

V určitých případech také máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje na čas přestali zpracovávat a měli je pouze uloženy.

Těmi to případy jsou pak situace, kdy:

Právo na přenositelnost

Vašim právem je také to, abychom Vám na Vaši žádost předali osobní údaje, které zpracováváme na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy.

Toto předání lze provést zasláním osobních údajů, které o Vás zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud nás o to požádáte, předáme tyto osobní údaje i jiným správcům osobních údajů.

Právo nebýt součástí automatizovaného individuálního rozhodování

Chceme Vás informovat o tom, že Vaše osobní údaje nezpracováváme žádným automatizovaným postupem, na jehož konci by bylo rozhodnutí, které by pro Vás mělo právní či obdobné důsledky.

Právo podat stížnost

Je Vaším právem v případě, že budete mít pocit, že porušujeme zákon, obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svoji stížnost můžete poslat prostřednictvím kontaktů, uvedených na stránce https://www.uoou.cz/…/o_utvar.asp?….


Je to všechno?

Je, ale stále platí, že se můžete na cokoliv zeptat na e-mailu osobniudaje@zamosti.cz


Tyto Zásady o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018