Návštěvní řád

§1 Obecná ustanovení

 1. Tento návštěvní řád je směrnicí vyhlášena bezpečnostní službou a akceptován majitelem a nájemcem areálu. Určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupující do areálu a používající zařízení areálu.
 2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku v areálu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v areálu uskutečňovat. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu, vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§2 Pobyt v areálu

 1. V areálu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku, nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu má povinnost na žádost pořadatele nebo bezpečnostní služby, jako i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu vyveden.
 2. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni uposlechnout pokynů pořadatele a bezpečnostní služby, jakož i policie.
 3. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházející se v areálu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky policie, kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§3 Vstupní kontrola

 1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu povinen bez vyžádání předložit ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní služby svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
 2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba, jakož i policie jsou oprávnění prohledat – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí, nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
 3. Do prostoru areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu je z pověřením oprávněna rozhodovat pořadatelská a bezpečnostní služba.
 4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. Vstupu do areálu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu. To samé platí i pro osoby, kterýf;m byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
 5. Pořadatelská a bezpečnostní služba má právo požadovat po návštěvníkovi, aby se při vstupu do areálu legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§4 Chování v areálu

 1. Každý návštěvník areálu je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, stejně tak jako zařízení areálu a dále svým chováním neomezovat a neobtěžovat jiné osoby nad míru, odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu právě probíhá.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 3. Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu v areálu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost a jsou povinni zdržet jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případně porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru areálu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§5 Zákazy

 1. Návštěvníkům areálu je zakázáno vnášet do prostoru areálu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
  1. rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrých mravů odporující propagandistický materiál.
  2. zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sečné, úderové či bodné zbraně.
  3. spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví.
  4. láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu.
  5. ohňostroje a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení.
  6. tyče pro vlajky či transparenty.
  7. mechanický poháněné nástroje způsobující hluk.
  8. alkoholové nápoje a drogy jakéhokoli druhu.
  9. zvířata.
  10. laser a ukazovátko a jiné světelné oslňovací prostředky.
  11. fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného pořadatelskou nebo bezpečnostní službou.
 2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
  1. vyslovovat, rozšiřovat či veřejné projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrých mravů odporující slogany či zobrazení.
  2. lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy.
  3. vstup do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny
  4. házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu.
  5. zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat světlice.
  6. ničit zařízení a vybavení areálu.
  7. popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty.
  8. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál jinou cestou, zejména odhazovat věci nebo odpadky.
  9. jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení.
  10. jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderní techniky zvukové či obrazové záznamy jak z prostoru areálu, tak i z průběhu akce.
  11. překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné v areálu.
  12. V sektoru které jsou označeny jako nekuřácké, je přísně zakázáno kouření. Dojde-li k porušení tohoto zákazu, může být návštěvník napomenut pořadatelskou a bezpečnostní službou a následně z těchto prostor vyveden.
  13. zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby při vstupu do areálu a v celém prostoru areálu.
 3. Majitel a pořádající akce je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší uvedené zákazy a omezení, náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000 Kč, v maximální výši 50.000Kč. Dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodných následků. Majitel a pořadatel je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu.

§6 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prostředků jakož i skladování předmětů uvnitř areálu je povoleno jen s výslovným souhlasem majitele a pořadatele akce.

§7 Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocnění při akcích pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i policie.

§8 Odpovědnost za škody

 1. Vstupem a užitím areálu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Pořadatelská a bezpečnostní služba odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození, způsobené úmyslným chováním jejich zaměstnanců nebo osob v odborném poměru závislé činnosti.
 2. Úrazy a škody, je povinnost neprodleně nahlásit pořadatelské nebo bezpečnostní službě.

§9 Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z areálu a postihnuty zákazem vstupu do areálu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednaní nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
 2. Opatření podle odstavce 2 vylučují nároky (např. vrácení vstupného).
 3. Práva pořadatele zůstávají nedotčená.

§10 Odložené věci

Za odložené věci neručíme

§11 Účinnost

Tento návštěvní řád areálu je účinný od 1.1.2024